KONTAKTY

AZON s. r. o.
Novohradská 4862/37
984 01 Lučenec
tel: +421908022492
info@azon.sk
IČO: 50 846 248
DIČ: 2120515661

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti na strane predávajúceho (prevádzkovateľa - AZON s.r.o., e-shop: http://www.azon.sk) a kupujúceho (zákazníka).

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že vykonaním záväznej objednávky akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pričom sú tieto podmienky pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. 

Čl. II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve / objednávke - rozmery, ceny, farebné prevedenie a ostatné údaje uvedené na webových stránkach, katalógoch, prospektoch a iných propagačných materiáloch sú nezáväznými údajmi a sú prebraté od výrobcu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúcim normám, predpisom a nariadeniam platným pre územie SR.

 

Čl. III

Objednanie tovaru

Tovar ponúkaný v internetovom obchode, je možné zakúpiť on-line nonstop a to priamo z pohodlia Vášho domova, alebo kancelárie. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne, a to vyplnením jednoduchého objednávkového formulára, ktorý je priložený pri každom výrobku. Vtom prípade, ak Vám z nejakých dôvodov nemôžeme objednaný tovar zaslať, budeme Vás bezodkladne o vzniknutej situácii informovať. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

Čl. IV

Potvrdenie objednávky

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania, Vám zašleme e-mailom správu o potvrdení Vašej objednávky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme kontaktovať.

 

Čl. V

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

 

Čl. VI

Dodacia lehota

Dodacia lehota začne plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky, za podmienok obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné k včasnému vybaveniu dodávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo uviesť ku každému výrobku rozdielny údaj o dodacej lehote, pričom štandardná dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 1-7 pracovných dní (v rámci dodania tovaru na území SR), pričom tento termín je hraničný a zvyčajne Vám objednaný tovar príde do 3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky (tieto dni začínajú plynúť až v nasledujúci pracovný deň od uskutočnenia objednávky, nie v deň objednávky).  Štandardná dodacia lehota môže byť predĺžená v prípade, ak je spozdenie dodávky spôsobené vplyvom vyššej moci, alebo inými okolnosťami za ktoré vinu nenesie predávajúci. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, v prípade ak sa bude uvedený tovar nachádzať na mieste dodania najpozdejšie v posledný deň štandardnej dodacej lehoty. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Je pravdepodobné, že  ste neobdržali oznámenie z pošty o uložení zásielky.

 

Čl. VII

Poštovné a balné

Vami objednaný tovar Vám zašleme formou dobierky podľa platného cenníku Slovenskej pošty. Táto cena sa automaticky zaráta do výslednej objednávkovej ceny  po vyplnení príslušných údajov a zobrazení  stránky predbežné informácie v položke „cena dobierky“ pričom cena spolu s priebežnými položkami bude vyčíslená v položke „spolu“.

 

Čl. VIII.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

 

Čl. IX

Servis výrobkov

Na všetky výrobky predávaných v internetovom obchode www.azon.sk sa poskytuje záručný servis. 

 

Čl. X

Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte priamo na pošte skontrolujte či zásielka nie je poškodená (poškodenie obalového materiálu, poškodenie balíka, deformácie balíka, iné rozsiahle poškodenia), v prípade poškodenia odporúčame zásielku nepreberať (pozn. je možné, že zásielka bola poškodená nevhodnou manipuláciou pracovníkov pošty). Ak ste zásielku z dôvodu poškodenia neprebrali, informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu -  my Vám obratom zašleme novú.

  • Reklamácia sa vzťahuje len na  preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
  • Sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Čl. XI

Vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom  e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

   

Čl. XII

Postup pri reklamácii 

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky - najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My Vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútení účtovať nevyhnutné náklady vynaložené s riešením neoprávnenej reklamácie. * Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode bezodkladne informovať o stave reklamácie. 

 

DODATOK 1

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Ak ste fyzickou osobou potrebujeme od Vás Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak ste právnickou osobou alebo živnostníkom potrebujeme Vaše obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Zároveň nám dávate súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby sme tieto Vaše osobné údaje spracovávali v našich informačných systémoch. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú bezodkladne vymazané.

Prevádzkovateľ e-shopu www.azon.sk (ďalej len AZON), spoločnosť AZON s.r.o., je riadne registrovaným subjektom na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok (RP)

Reklamačný poriadok (RP)

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané internetovým predajcom AZON s.r.o. (prev. e-shop: http://www.azon.sk), v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre poskytovateľa služby (predávajúceho), a kupujúceho ako zákazníka. Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 

Čl. II

Zodpovednosť za vady 

Predávajúci zodpovedá za vady,  ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.) Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená. 

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak: zákazník spôsobil vadu tovaru sám, zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, boli porušené ochranné plomby na tovare, boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

 

 

Čl. III

Záručná doba 

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

  

 Čl. IV

Plynutie záručnej doby 

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. V

Vady odstrániteľné 

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

 

 

Čl. VI

Vady neodstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Čl. VII

Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

 

Čl. VIII

Uplatnenie práva 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

ČI. IX

Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie 

Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v predajni alebo miesta predaja (zaslanie tovaru na adresu predajcu).Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

 

ČI. X

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Ak ste fyzickou osobou potrebujeme od Vás Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak ste právnickou osobou alebo živnostníkom potrebujeme Vaše obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Zároveň nám dávate súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby sme tieto Vaše osobné údaje spracovávali v našich informačných systémoch. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú bezodkladne vymazané.

Alternatívne riešenie sporu (RSO)

Vážení zákazníci,
Dovoľte, aby sme Vás informovali o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

orgán dozoru (SOI)

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 

Kontakty:  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Tel. č.: 048/412 49 69 048/415 18 71, Fax. č: 048/4124 693 

E-mail: bb@soi.sk

 

Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

PROTOKOLY

/fotky40779/AZON formular k vymene odstupeniu reklamacii.pdf

NzIwM